______________________________Proponowane strony


5/2009/DPL

Certyfikat Nr 17/2017/DPL


 

Badania właściwości fizykochemicznych, badania pozostałości, badania biodegradowalności, badania skuteczności działania produktów biobójczych. z zachowaniem zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Certyfikat 17/2015/DPL


  • Wykonywanie analiz identyfikacyjnych i ilościowych substancji i preparatów chemicznych, w tym badań pięcioszarżowych DMF (Drug Master File) itd.
  • Oznaczanie pozostałości substancji organicznych w różnego typu matrycach (np. pozostałości środków ochrony roślin lub zanieczyszczeń przemysłowych w wodzie, glebie, materiale roślinnym i żywności)


Kontakt:
Kierownik Zakładu BA
dr inż. Maciej Śliwakowski
tel. (22) 88 41 400
tel: kom. 603 555 632

Z-ca Kierownika
mgr inż. Anna Kiełczewska
tel. (22) 88 41 295