______________________________Proponowane strony


BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE


Oferujemy pełną ocenę zagrożenia wybuchem

wymaganą Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).


  • identyfikacja zagrożeń wybuchowych w miejscu pracy: mediów niebezpiecznych, tworzących atmosfery wybuchowe, efektywnych źródeł zapłonu, wynikających ze specyfiki stosowanych urządzeń i warunków pracy,
  • analiza czasu trwania atmosfer wybuchowych i prawdopodobieństwa uaktywnienia się możliwych źródeł zapłonu,
  • analiza zastosowanych środków zapobiegania i ochrony przed wybuchem,
  • analiza potencjalnych skutków wybuchu,
  • ocena poziomu ryzyka wybuchu w miejscu pracy,

Opracowujemy Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem (DZPW),

wymagany Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Dokonujemy klasyfikacji przestrzeni zagrożonych wybuchem:

  • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem (Ex) w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych,
  • ustalanie, czy pomieszczenie jest zagrożone wybuchem ze względu na powstające w nim ciśnienie (powyżej 5 kPa),
  • opracowanie zaleceń odnośnie technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczenia pożarowo-wybuchowego.

Kontakt:
mgr inż. Paulina Flasińska
Kierownik Pracowni Badań Materiałów Niebezpiecznych
tel. (22) 811 12 31, w. 206