______________________________Proponowane strony


Doradztwo w zakresie REACH

Rozporządzenie REACH [Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006] stanowi obecnie najważniejszy akt prawny regulujący zasady wprowadzania produktów chemicznych do obrotu na obszarze Wspólnoty Europejskiej. System ten zakłada rejestrację wszystkich substancji w ich postaci własnej, w mieszaninach i wyrobach które zostały wprowadzone na rynek w ilości co najmniej 1 tony rocznie.
Oferujemy kompleksową obsługę zobowiązań firm, wynikających z Rozporządzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH) oraz przeprowadzanie klasyfikacji i oznakowania substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) w zakresie:

  • przeprowadzania procedury rejestracyjnej (późnej wstępnej oraz właściwej),
  • dokonania klasyfikacji oraz notyfikacji substancji do ECHA,
  • określenia badań wymaganych do rejestracji,
  • Platformy REACH-IT i forów SIEF 
Instytut Przemysłu Organicznego jest jedynym w kraju ośrodkiem naukowym wykonującym kompleksowo badania toksykologiczne, ekotoksykologiczne i fizykochemiczne (w tym analityczne) w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjne, dla celów rejestracji.

Kontakt:
Pracownia Klasyfikacji Towarów Niebezpiecznych i Oceny Zagrożeń Chemicznych

Kierownik: dr inż. Joanna Szczygielska
tel. (22) 811 12 31 w. 212
szczygielska@ipo.waw.pl
tel. kom. 603 300853

mgr Agata Gaca – auditor wewnętrzny REACH
tel. (22) 811 12 31 w. 249