______________________________Proponowane strony


Klasyfikacja towarów niebezpiecznych w transporcie według przepisów ADR i RID


Dokonujemy klasyfikacji towarów niebezpiecznych w transporcie w oparciu o badania zagrożeń, metodami opublikowanymi w Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria oraz w oparciu o kryteria klasyfikacyjne aktualnej wersji umowy Europejskiej ADR/ Regulaminu RID. Wyniki postępowania klasyfikacyjnego przekazywane są wnioskodawcom w postaci „Certyfikatów klasyfikacyjnych", które zachowują ważność do chwili zmiany przepisów transportowych, lub wprowadzenia przez producenta/nadawcę zmian jakościowych produktu, lub zmian technologicznych mających wpływ na właściwości fizykochemiczne produktu, lub zmian warunków przewozu istotnych z punktu widzenia klasyfikacji.

Instytut Przemysłu Organicznego jest jednostką upoważnioną do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach, badań klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych na podstawie Zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2012 r., wydanego w oparciu o delegację ustawową wynikającą z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1377 z późn., zm.) (pdf).

Zapraszamy do zapoznania się ofertą naszego Laboratorium i skorzystania z naszych usług w tym zakresie

Pobierz:
Karta charakterystyki dla materiałów zgłaszanych do klasyfikacji w ramach przepisów ADR i RID (pdf).

Kontakt:
Pracownia Klasyfikacji Towarów Niebezpiecznych i Oceny Zagrożeń Chemicznych (BCK)
dr inż. Joanna Szczygielska
tel. 22 88 41 212

mgr Agata Gaca
tel. 22 88 41 249