______________________________



Proponowane strony






Opracowywanie i aktualizacja kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych


Zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2008/WE [REACH] - karta charakterystyki jest podstawowym narzędziem komunikacji w łańcuchu dostaw. Stanowi ona zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji oraz mieszanin chemicznych, zaleceniach ich bezpiecznego stosowania oraz zasadach właściwego postępowania w sytuacjach awaryjnych.

W ramach naszej działalności oferujemy:

 • opracowywanie kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych na podstawie pierwotnych danych,
 • aktualizacja kart charakterystyki z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008,
 • opracowanie kart charakterystyki na podstawie oryginalnych kart z języka angielskiego z dostosowaniem ich do wszystkich szczególnych przepisów krajowych i UE,
 • tłumaczenie kart charakterystyki na język angielski,
 • weryfikację posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami.
Opracowanie kart charakterystyki odbywa się z uwzględnieniem aktualnych krajowych i europejskich aktów prawnych, m.in.:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. 
 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. 
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Do przygotowania karty charakterystyki konieczna są następujące dane:
 • właściwa nazwa i zastosowania produktu dla którego przygotowywana będzie karta charakterystyki, 
 • skład (ilościowy, jakościowy), 
 • dane fizykochemiczne produktu, 
 • karty charakterystyki poszczególnych składników w przypadku mieszanin,
 • wcześniejsza wersja karty charakterystyki – w przypadku aktualizacji,
 • wszelkie inne informacje, istotne z punktu widzenia bezpiecznego wytwarzania, magazynowania, transportu, obrotu i stosowania.

W przypadku braku danych fizykochemicznych, zapraszamy do zapoznania się ofertą naszego Laboratoriumi skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

Kontakt:
Pracownia Klasyfikacji Towarów Niebezpiecznych i Oceny Zagrożeń Chemicznych (BCK)
dr inż. Joanna Szczygielska
tel. (22) 811 12 31 w. 212

tel. kom. 603 300853


mgr Agata Gaca
tel. (22) 811 12 31 w. 249