______________________________


      

Proponowane strony


Badania fizykochemiczne
 

5/2009/DPL

Certyfikat Nr 17/2017/DPL


 

W IPO w certyfikowanych laboratoriach wykonywane są wszystkie badania fizykochemiczne
wymagane dla celów rejestracyjnych środków ochrony roślin oraz w systemie REACH.

Zakres badań fizykochemicznych wykonywanych w Zakładzie BF:

 

 • Gęstość produktów chemicznych ciekłych i stałych w postaci proszku
 • Oznaczanie pH
 • Oznaczanie kwasowości/zasadowości
 • Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej
 • Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda
 • Składowanie substancji chemicznych i preparatów w temperaturze otoczenia i 0°C oraz badanie ich trwałości
 • Przeprowadzenie przyspieszonego starzenia
 • Oznaczanie trwałości rozcieńczenia środków ochrony roślin tworzących z wodą roztwory
 • Wylewność płynnych środków ochrony roślin
 • Zwilżalność środków ochrony roślin
 • Metody oznaczania trwałości zawiesin wodnych
 • Trwałość emulsji wodnych
 • Oznaczanie pienienia
 • Gęstość nasypowa utrzęsiona
 • Oznaczanie wielkości ziarna materiałów ziarnistych metodą na sucho i na mokro
 • Oznaczanie szybkości rozpuszczania się w wodzie opakowań rozpuszczalnych
 • Badanie opakowania i skuteczności mycia opakowania
 • Rozkład wielkości cząstek
 • Oznaczanie samorzutności dyspergowania stężonych zawiesin
 • Zawartość pyłu w produktach granulowanych
 • Oznaczanie szybkości rozpuszczania środków ochrony roślin
 • Badania rozmieszczenia na nasionach zaprawy nasiennej
 • Zgodność fizykochemiczna mieszanin agrochemikaliów
 • Badania w celu przedłużenia ważności preparatów przeterminowanych Badania substancji chemicznych realizowane zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Badanie
Metoda
Pomiar napięcia powierzchniowego roztworów wodnych
OECD 115
EEC A.5
Oznaczanie rozpuszczalności substancji chemicznych
w wodzie: metoda wytrząsania w kolbie
OECD 105
EEC A6
Oznaczenie rozpuszczalności substancji chemicznych
w rozpuszczalnikach organicznych: metoda wytrząsania w kolbie
OECD 105
EEC A.6
Oznaczenie współczynnika podziału n-oktanol/woda
- metoda wytrząsanego naczynia
OECD 107
EEC A.8
Oznaczanie stałych szybkości hydrolizy substancji
chemicznych w wodzie
OECD 111
EEC C.7
Oznaczanie stałych dysocjacji substancji chemicznych
w wodzie metoda miareczkową
OECD 112
Oznaczanie stałych dysocjacji substancji chemicznych
w wodzie metodą spektrofotometryczną
OECD 112
Oznaczanie stałych dysocjacji substancji chemicznych
w wodzie metodą konduktometryczną
OECD 112
Oznaczanie temperatury krystalizacji
PN ISO 1392
OECD 102
Oznaczanie temperatury topnienia substancji chemicznych
z zastosowaniem rurki kapilarnej w bloku metalowym
OECD 102
EEC A.1
Oznaczanie temperatury wrzenia substancji chemicznych
z zastosowaniem rurki kapilarnej w bloku metalowym
OECD 103
EEC A.2
Oznaczanie rozpuszczalności substancji chemicznych
w wodzie: metoda wymywania w kolumnie
OECD 105
EEC A.6.
Oznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda:
metoda wolnego mieszania
OECD 123
Wyznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda
metodą pH-metryczną dla substancji jonizujących się
OECD 122
Foto-transformacja substancji chemicznych w wodzie
OECD 316
Foto-rozkład substancji chemicznych w glebie
OPPTS 835.2410
Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie
w przeliczeniu na suchą masę gleby
PN-ISO 11465
Pomiar Ogólnego Węgla, Węgla Nieorganicznego i Węgla Organicznego

Pomiar Chemicznego Zapotrzebowania na Tlen

Pomiar stężenia azotanów

Pomiar stężenia azotynów


Badania ekotoksykologiczne

Badanie
Metoda
Wysoka podatność na biodegradację
OECD Nr 301A
Wysoka podatność na biodegradację
OECD Nr 301C
Wysoka podatność na biodegradację: badanie w naczyniu zamkniętym
OECD Nr 301D/EU C.4-E
Wysoka podatność na biodegradację
OECD Nr 301E
Wysoka podatność na biodegradację: respirometria manometryczna
OECD Nr 301F/EU C.4-D
Biodegradacja właściwa: metoda Zahn-Wellensa/ EMPA
OECD Nr 302B/EU C.9
Jakość wody. Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej związków organicznych w środowisku wodnym. Metoda oznaczania węgla nieorganicznego w naczyniach szczelnie zamkniętych (badanie CO2 w przestrzeni nad cieczą)
ISO 14593
Osad czynny, badanie hamowania oddychania
OECD Nr 209/EU C.11
Tlenowe i beztlenowe przemiany substancji chemicznych w glebie
OECD Nr 307/EU C.23
Tlenowa mineralizacja w wodach powierzchniowych badanie symulacyjne biodegradacji
OECD 309
Oznaczanie inhibicyjnego działania próbek wody na emisję światła przez vibrio fischeri
(badania na bakteriach luminescencyjnych)
PN-EN ISO 11348-3
Badanie symulacyjne – Aerobowe oczyszczanie ścieków: Zestawy osadu czynnego
OECD 303
Beztlenowa biodegradacja związków organicznych
w osadzie przefermentowanym – metoda pomiaru wytwarzania gazu
OECD 311
Oznaczanie inhibicji aktywności bakterii beztlenowych - redukcja wytwarzania gazu z osadów beztlenowych (ściekowych).
OECD 224
Oznaczanie całkowitej tlenowej biodegradacji materiałów polimerowych w środowisku wodnym metoda pomiaru zapotrzebowania na tlen w zamkniętym respirometrze
PN-EN ISO 14851ISO


Kontakt:

p.o Kierownika Zakładu
dr inż. Jacek Zieliński
tel. 22 88 41 359