______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony


Pracownia Metod Syntezy Chemicznej, BT1Kierownik Pracowni BT1
mgr inż. Bogumiła Huras,

Synteza i ocena nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej

  • Prowadzona jest synteza nowych amidów pochodnych kwasów 4- i 5-izoksazolokarboksylowych (zawierających jednocześnie ugrupowanie amidowe jak i heterocykliczny układ izoksazolu lub izoksazolidyny). Prowadzone są badania nad regio- i enancjoselektywnością kluczowego etapu tej syntezy - 1,3-cykloaddycji dipolarnej tlenków nitryli oraz nitronów do alkenów. Do kontroli regio- i enancjoselektywnością stosowane są kompleksy lantanowców jako katalizatory. Struktury produktów cykloaddycji badane są przy pomocy dwuwymiarowych technik NMR. Niektóre z otrzymanych amidów cechuje wysoka aktywność grzybobójcza przeciwko patogenom roślinym.
  • Prowadzone są badania nad syntezą zasad Schiffa wywodzących się z pochodnych aldehydu salicylowego oraz syntezą kompleksów z metalami przejściowymi. Niektóre otrzymane pochodne cechuje interesująca aktywność biologiczna
  • Prowadzona jest synteza i badanie właściwości pochodnych 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny i 2,2,5,5-tetrametylopirrolidyny, w tym ich analogów zawierających chalkogen (selen, siarka). Syntetyzowane i badane są w szczególności izotiocyjaniany, izoselenocyjaniany, tiomoczniiki, selenomoczniki, tiokarbaminiany i selenokarbaminiany.
  • Prowadzone są syntezy substancji mających zastosowanie jako pestycydy, leki weterynaryjne, lub ich półprodukty. W szczególności prowadzone są badania nad związkami służącymi do zwalczania chorób pszczół: warrozy, grzybicy otorbielakowej (wapiennej); prowadzone są badania nad otrzymywaniem oraz stosowaniem bromfenwinfosu i amitrazu oraz badania aktywności antyureazowej.
  • Opracowywanie metod otrzymywania substancji chemicznych o wysokiej czystości do celów analitycznych. W szczególności otrzymywane oraz badane są pochodne chloralu, pestycydów fosforoorganicznych, pochodnych kumaryny. 

Kontakt:
prof. dr hab. W. Marek Gołębiewski,
tel. 48-22 811 12 31 wew. 315

dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO
tel.48 22 811 12 31 w. 316, 331, 227
tel. kom. 609 314 949
tel.kom. 603 300 647

mgr inż. Bogumiła Huras,
tel. +48 22 811 12 31 wew. 254.