Pracownia Metod Syntezy Chemicznej, BT1Kierownik Pracowni BT1
mgr inż. Bogumiła Huras,

Synteza i ocena nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej

  • Prowadzona jest synteza nowych amidów pochodnych kwasów 4- i 5-izoksazolokarboksylowych (zawierających jednocześnie ugrupowanie amidowe jak i heterocykliczny układ izoksazolu lub izoksazolidyny). Prowadzone są badania nad regio- i enancjoselektywnością kluczowego etapu tej syntezy - 1,3-cykloaddycji dipolarnej tlenków nitryli oraz nitronów do alkenów. Do kontroli regio- i enancjoselektywnością stosowane są kompleksy lantanowców jako katalizatory. Struktury produktów cykloaddycji badane są przy pomocy dwuwymiarowych technik NMR. Niektóre z otrzymanych amidów cechuje wysoka aktywność grzybobójcza przeciwko patogenom roślinym.
  • Prowadzone są badania nad syntezą zasad Schiffa wywodzących się z pochodnych aldehydu salicylowego oraz syntezą kompleksów z metalami przejściowymi. Niektóre otrzymane pochodne cechuje interesująca aktywność biologiczna
  • Prowadzona jest synteza i badanie właściwości pochodnych 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny i 2,2,5,5-tetrametylopirrolidyny, w tym ich analogów zawierających chalkogen (selen, siarka). Syntetyzowane i badane są w szczególności izotiocyjaniany, izoselenocyjaniany, tiomoczniiki, selenomoczniki, tiokarbaminiany i selenokarbaminiany.
  • Prowadzone są syntezy substancji mających zastosowanie jako pestycydy, leki weterynaryjne, lub ich półprodukty. W szczególności prowadzone są badania nad związkami służącymi do zwalczania chorób pszczół: warrozy, grzybicy otorbielakowej (wapiennej); prowadzone są badania nad otrzymywaniem oraz stosowaniem bromfenwinfosu i amitrazu oraz badania aktywności antyureazowej.
  • Opracowywanie metod otrzymywania substancji chemicznych o wysokiej czystości do celów analitycznych. W szczególności otrzymywane oraz badane są pochodne chloralu, pestycydów fosforoorganicznych, pochodnych kumaryny. 

Kontakt:

dr hab. inż. Jerzy Zakrzewski, prof. IPO
tel. 22 88 41 316, 331, 227
tel. kom. 609 314 949
tel.kom. 603 300 647

mgr inż. Bogumiła Huras,
tel. 22 88 41 254