Pracownia Procesów Biotechnologicznych, BT3
Kierownik Pracowni BT3
dr inż. Iwona Połeć,

W Pracowni prowadzone są prace badawcze i aplikacyjne nad:

  • opracowaniem i optymalizacją selektywnej biosyntezy substancji chemicznych będących półproduktami do otrzymywania m. in. nowoczesnych środków ochrony roślin, z użyciem w procesie biosyntezy różnych mikroorganizmów (na przykład wyselekcjonowanych szczepów bakterii, także modyfikowanych genetycznie)
  • opracowaniem i optymalizacją procesów wydzielania i oczyszczania produktów biosyntezy z biomasy pofermentacyjnej (m. in. metody ekstrakcyjne, destylacja, metody chemiczne np. poprzez otrzymanie pochodnych bio-produktu, przekształcanych po odseparowaniu od biomasy do czystego chemicznie i optycznie produktu)
  • opracowaniem metod ilościowego i jakościowego oznaczania produktu biosyntezy w biomasie i po oczyszczeniu. 
Obecnie w Pracowni prowadzone są prace związane z realizacją projektu (lider: IPO) pt. „Technologia przetwarzania surowców i odpadów rolniczych do kwasu D-mlekowego (D-LA) i (S)-(-)-2-chloropropionowego (S-MCP), półproduktów do otrzymywania biodegradowalnych polimerów i nowoczesnych herbicydów. Technologie i formy użytkowe herbicydów aryloksyfenoksypropionowych i fenoksypropionowych.”, który na lata 2016-2018 otrzymał dofinansowanie z NCBR w ramach 2 edycji programu BIOSTRATEG.

W Pracowni wykonywane są również badania usługowe w zakresie skuteczności mikrobiocydowej produktów biobójczych dla celów rejestracji (Kategoria II. Produkty konserwujące):
  • badanie działania związków chemicznych na bakterie i drożdże /grupa: 6, 7, 9, 11, 13/
  • badanie działania związków chemicznych na grzyby /grupa: 6, 7, 9, 11, 13/
  • badanie odporności biologicznej materiałów malarskich na działanie mikroorganizmów w trakcie produkcji i przechowywania /grupa 6/.
(Kategorie i grupy wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia -Dz. U.16, poz.150 z dn. 4.02.2003).


mgr Alicja Michalczyk
tel. 22 88 41 346